STATUT POWIATOWO - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻUROMINIE (wyciąg)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Powiatowo ? Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zwana dalej ?Biblioteką? jest wspólną instytucją kultury Powiatu Żuromińskiego, Gminy i Miasta Żuromin i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539);

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578);

 4. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.).

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest miasto Żuromin a terenem jej działania Powiat Żuromiński, Gmina i Miasto Żuromin.

§ 3

(...)

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką pełni Zarząd Gminy i Miasta a merytorycznie Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna, pełniąca funkcję biblioteki wojewódzkiej.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych powiatu, miasta i gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury powiatu. 

§ 6 

Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, przechowywanie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

 4. prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

 5. organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu, gminy i miasta;

 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami upowszechniania kultury, w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu, gminy i miasta;

 7. sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;

 8. koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu;

 9. udzielenie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu;

 10. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

§ 7 

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu. 

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 8

Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, jest odpowiedzialny za jej działalność i jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.

§ 9

(...)

§ 10 

W Bibliotece zatrudnia sie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, którzy posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 11 

Pracownicy Biblioteki, wynagradzani są na podstawie właściwych przepisów obowiązujących dla bibliotek publicznych, będących instytucjami kultury. 

§ 12 
 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych.

 2. (...) 

§ 13 
 1. Szczegółową organizację wewnętrzna Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek określi dyrektor Biblioteki w regulaminie organizacyjnym.

 2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Gminy i Miasta w porozumieniu z Zarządem Powiatu. 

§ 14

(...) 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 15 
 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Powiatu Żuromińskiego i z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.

 2. Biblioteka może wypracować dochody własne, otrzymywać darowizny i dotacje z innych źródeł. 

§ 16 

Biblioteka finansowana jest na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. 

§ 17 
 1. Biblioteka w granicach przewidzianych przepisami prawa, może pobierać opłaty za prowadzenie usług.

 2. Wpływy z tego tytułu przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§ 18

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19 

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

§ 20

Biblioteka uzyskuje osobowość prawna z chwila wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę.

§ 21

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Statystyki

Dzisiaj:7
Wczoraj:23
W tygodniu:30
W miesiącu:517
Ogólnie:183885

Kto jest online

1
Online

25-06-24